VA-ledningsnätet säkras i Ale

VA-ledningsnätet säkras i Ale

TEXT: Jonas Andersson
12 november 2021 kl. 12:46

ÄLVÄNGEN. Ale har ett avlångt och omväxlande kommunalt VA-system ovan och under markytan genom kommunens tätorter. För att kunna fortsätta leverera friskt vatten och ta hand om alebornas avloppsvatten står man nu inför en komplex och kostnadskrävande förändring av VA-ledningsnätet där långsiktighet står i fokus.  

Nu drar arbetet i gång med att anpassa och säkra VA-ledningsnätet för framtiden och samtidigt göra justeringar på nätet för att se till att risken för till exempel källaröversvämningar minskar. 

När fler människor flyttar till Ale ökar belastningen på VA-ledningsnätet. Samtidigt förändras klimatet med fler stora skyfall och oftare allvarlig torka. I Ale har vi bland annat fått lära oss av de skyfall som föll över kommunen 2014 och 2015. Ett nationellt exempel från i år är de stora skyfall som slog ut stora delar av Gävle i slutet på sommaren med stora ekonomiska konsekvenser.  

– Det kommer bli en kostsam, men nödvändig resa. För något som står klart är att åtgärdstakten måste öka, både i Ale och i resten av VA-Sverige säger Gunnel Borgström, VA-huvudman i Ale kommun. 

Klimatet förändras, inte minst i Västra Götalandsregionen. Enligt en rapport över riskområden från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) pekas vår region ut som den med störst sannolikhet att få fler och intensivare regnhändelser i framtiden. På den andra sidan av myntet har vi extrem värme och torka, som hotar att skapa vattenbrist där inte minst lantbruket i Ale riskerar att påverkas. I Ale krävs ett omfattande arbete för att förebygga översvämningar från både stigande älvnivåer och intensivare regn och skyfall samtidigt som det behöver planeras för en säkrad vattentillgång i torra perioder.  

Branschorganisationen Svenskt Vattens rapporter och andra prognoser som gjorts på vattenförsörjningen i Sverige talar ett tydligt språk; investeringstakten för den kommunala VA-anläggningen måste öka för att möta morgondagens utmaningar. Svenskt Vatten beräknar att landets VA-taxor kommer behöva fördubblas de kommande 20 åren.
I takt med att grannkommunerna Göteborg och Kungälv, som försörjer Ale med dricksvatten, planerar höjning av VA-taxan kommande år krävs liknande beslut i Ale. Ett dyrare vatten och ett stort investeringsbehov i Ales VA-nät kommer oundvikligen att leda till en höjning av den kommunala VA-taxan.  

– Vi måste ha en VA-anläggning som står sig i framtiden. Vi har ett viktigt arbete framför oss där vi tillsammans bygger för en hållbar och säker framtid, avslutar Gunnel Borgström.

TEXT:

Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se