Kommunekolog Anna Tauson vid Validens vattenfall som ingår i det föreslagna naturreservatet Sollumsåns dalgång i Hjärtum.
Kommunekolog Anna Tauson vid Validens vattenfall som ingår i det föreslagna naturreservatet Sollumsåns dalgång i Hjärtum.

Sollumsåns dalgång blir naturreservat

HJÄRTUM. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till Länsstyrelsens förslag till bildande av naturreservatet Sollumsåns dalgång. Genom att området tillgängliggörs kan det medföra en positiv inverkan på friluftsliv, turism och folkhälsa.
– Det är ett område med mycket höga värden för naturvård, säger kommunekolog Anna Tauson.

Sollumsån är ett av Göta älvs större biflöden och ett naturligt vattendrag med ett rikligt, reproducerande bestånd av flodpärlmussla, öring samt häckande kungsfiskare.

– Särskilt flodpärlmusslan är den art som gör vattendraget unikt och mycket bevarandevärt. Flodpärlmusslan är starkt hotad och finns endast i ett 50-tal vattendrag i Västra Götaland. Till skillnad från de allra flesta vattendrag har Sollumsån ett förhållandevis friskt bestånd som föryngrar sig och tycks växa efter flera års tillbakagång, förklarar Anna Tauson och fortsätter:

– Längs åns sidor finns värdefulla lövskogsområden och betesmarker och en riklig mängd död ved som är viktig för så många arter. Det finns även flera skyddsvärda ekar.

Länsstyrelsen startade arbetet med att skydda området 2003 efter att regeringen i januari 1998 fattat beslut om att avsätta stora delar av det blivande naturreservatet som Natura 2000-område. Enligt förslaget ska ett antal föreskrifter gälla i reservatet, med syfte att hindra sådan markanvändning som kan innebära ett hot mot bevarandevärden.

– Undantag från föreskrifterna gäller åtgärder som förvaltaren, i det här fallet Västkuststiftelsen, behöver vidta för att tillgodose syftet med reservatet och för reparation och underhåll av luftledningar och befintliga vägar.

Enligt skötselplanen föreslås flera åtgärder som ska öka reservatets värden, både för biologisk mångfald men även för friluftslivet.

– För besökare ska parkeringsplats, gångstigar, fikabord, informationstavla och en bro vid Vallidenfallet anläggas, berättar Anna Tauson.

Eftersom stigarna till stor del ska förläggas i ett ravinlandskap blir sträckningen delvis brant. Särskilt stigen vid Daskebacken sluttar brant ner mot det forsande vattnet.

– För att så många som möjligt ska få tillgång till reservatet kan det vara lämpligt att de tänkta stigarna utrustas med trappsteg och räcken vid sådana partier. En del av sträckan vid Validenfallet bör spångas då marken kan bli mycket blöt. Detta är synpunkter som kommunstyrelsen har skickat med i sitt yttrande till Länsstyrelsen.

Går Pilgrimsleden Göta älv genom reservatet?

– Den passerar i anslutning till reservatgränsen. En av de föreslagna gångstigarna ligger i närheten av leden och kan tjäna som ett trevligt avstick från denna, avslutar Anna Tauson.

Mer från lilla edet

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

Rasta firar 50-årsjubileum

Den första Rastaanläggningen öppnades i Brålanda 1973. Nu firar företaget…

Digitala nycklar till idrottshallarna

I linje med Lilla Edets kommuns digitaliseringsstrategi fortsätter arbetet med…

Senaste nytt

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…