Omfattande VA-projekt är igång

Omfattande VA-projekt är igång

TEXT: Jonas Andersson
28 september 2023 kl. 13:01

ÄLVÄNGEN. Ale kommun ska framtidssäkra det kommunala vatten- och avloppssystemet. Nya ledningar ska anläggas från Älvängen till Stora Viken.

– Det nya systemet ska vara driftsatt och klart senast den 1 januari 2026, säger Jesper Normén, verksamhetschef och kommunens ombud i projektet.

Nu har Ale kommun startat planeringen för att bygga ett säkrare och mer robust vatten- och avloppssystem. Det sker i en så kallad partnering ihop med NCC – en samverkansform där man tillsammans löser ett uppdrag. Projektledningen har tagit plats i före detta Carlmarks huvudkontor i Älvängen.

– Vi på NCC har stor erfarenhet av att bygga VA-lösningar. När vi, som i det här fallet, får vara med redan från ett tidigt skede kan vi bidra med värdefull kunskap genom hela processen och tillsammans med Ale kommun fatta beslut som gör lösningarna ännu bättre, säger Elinore Hallman, projektchef på NCC.

Tillsammans ska Ale kommun och NCC planera och senare bygga cirka 12 kilometer överföringsledning, tre pumpstationer och en ny dricksvattenledning längs med Göta älv. Uppdraget omfattar projektplanering, projektering, byggnation och driftsättning av systemet. 

– Vi genomför projektet både för att framtidssäkra, men också för att leva upp till dagens miljökrav och minska risken för påverkan på Göta älv, som är ett vattenskyddsområde och dricksvattentäkt för flera kommuner, säger Jesper Normén.

Projektplaneringen har påbörjats och produktionen är planerad att starta i slutet av året eller under första kvartalet 2024, beroende på hur fort alla tillstånd blir klara. Budgeten för projektet uppgår till 427 miljoner kronor inklusive byggherrekostnad. 

– Idag renas avloppsvattnet från Ales norra del i kommunens avloppsreningsverk i Älvängen, som kommer att stänga när den nya överföringsledningen är klar. Investeringen innebär att vi istället kommer att nyttja de storskalighetsfördelar som Gryaabs anläggning Ryaverket ger oss, säger Jesper Normén och fortsätter:

– Med tanke på att kommunen växer finns också ett behov av att utöka kapaciteten för att leverera rent dricksvatten till fler invånare. För att säkra framtida behov ska vi därför lägga ner en ledning för dricksvatten längs samma ledningsstråk som avloppsledningen.

Vilka är de stora utmaningarna i projektet?

– En del fastighetsägare kommer att påverkas och därför blir dialogen med berörda parter en viktig del. Av de tre pumpstationer som ska byggas i Älvängen, Nol och Nödinge så är det den i Nol som ligger närmast samhället. I Nol finns också en del föroreningar i marken att ta hänsyn till som gör att vi vill undvika schaktning i största möjlig mån, säger Roberth Melby, projektledare i Ale kommun. 

– Fler risker som finns är skredproblematiken samt arbeten i närheten av järnvägen, avslutar Roberth Melby.

TEXT:

Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se