Kritiken som berörda myndigheter har lämnat på detaljplan 1 för Nödinge centrum är inget som direkt oroar Ale kommun. Synpunkterna var väntade och många av frågorna bearbetas redan.
Kritiken som berörda myndigheter har lämnat på detaljplan 1 för Nödinge centrum är inget som direkt oroar Ale kommun. Synpunkterna var väntade och många av frågorna bearbetas redan.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/10/skacc88rmavbild-2020-10-01-kl-09-16-55.png

Ingen oro för detaljplanen i Nödinge centrum

ALE. Att förslaget till detaljplanen för Nödinge centrum har fått skarp kritik från bland andra Länsstyrelsen, Trafikverket och Räddningstjänsten oroar inte Ale kommun.
– Vi har en bra dialog med alla myndigheter och det som framförts var väntat. Vår gemensamma bedömning är att allt går att lösa, säger Kajsa Reimers, planchef i Ale. Till våren hoppas alla frågetecken vara uträtade och ett nytt förslag framtaget för granskning.

Lokaltidningen får en exklusiv pratstund med planchef Kajsa Reimers och planarkitekt Karin Svensson, även projektutvecklare Anna-Karin Gmoser är med på länk. På agendan står den kritik som framförts på detaljplan 1 för Nödinge centrum i samband med sommarens samråd.

– För oss är det inga nyheter, utan det mesta som myndigheterna ifrågasätter har vi redan haft en dialog om. Det här är ett normalt förfarande att myndigheterna befäster sin kritik i ett yttrande under samrådet. Nu kommer vi att komplettera detaljplanen med fler utredningar och förtydliga hur vi ska möta buller, luftföroreningar och säkerhetsavstånd till E45, säger Karin Svensson och Kajsa Reimers slår fast:

– I de samtal som vi har med berörda myndigheter gör vi en samlad bedömning att det här är möjligt att lösa. Vilka åtgärderna blir får vi återkomma till. Vi hoppas vara klara till våren.

Bullernivåerna är av naturliga skäl höga med både väg och järnväg på nära avstånd. För att skapa en acceptabel boendemiljö är idén att bygga slutna bostadskvarter där samtliga lägenheter får en tyst sida.

– Centrala bostäder nära kollektivtrafik, så kallad strategisk exploatering, är efterfrågat. Därför tog regeringen fram en bullerförordning för att tydliggöra kraven på bostäder i bullerutsatta miljöer. Det är den vi har utgått från och i stora delar av planområdet sänks bullernivåerna om byggnationen kommer till stånd. Bullerfrågan kommer vi att lösa, menar Kajsa Reimers.

Säkerhetsavståndet till E45, som är transportled för farligt gods, diskuteras också i flera av yttrandena. Inte minst det från Bohus Räddningstjänstförbund. Ale kommun valde att anlita en riskkonsult för att hantera säkerhetsfrågorna och känner ingen oro för att inte hitta lösningar på den kritik som framförts.

– Det första bostadskvarteret är 50 meter från vägen, vilket riktlinjerna säger och övriga frågor om materialval på fasader, fönster, ventilation samt utformning kommer vi att anpassa. Fastighetsägaren Balder har lång erfarenhet av byggnation i liknande lägen, säger Anna-Karin Gmoser.

Huruvida det blir möjligt med öppningsbara fönster och balkonger ut mot vägen kommer att prövas ytterligare i kommande utredningar.

– Vår riskutredare tror att vi kan klara det. Ett alternativ är ju inglasade balkonger, förklarar Kajsa Reimers.

Parkeringsfrågan har sin lösning i två större p-hus och dessa har diskuterats i flera yttranden. Privatpersoner och näringsidkare är rädda för att eventuellt avgiftsbelagd parkering skulle ”döda” handeln på torget.

– Det har aldrig varit aktuellt med p-avgifter för konsumenter, däremot kommer boendeparkering sannolikt att kosta. Det är inget ovanligt. Antalet parkeringar blir fler än idag, säger Anna-Karin Gmoser.

Västtrafik ville i sitt yttrande att planen innehöll färre parkeringar för att på så vis markera att kommunen planerar för ett hållbart samhälle.

– De syftar på antalet parkeringar för bostäderna. Planen måste ta hänsyn till att Ale Torg även framledes ska vara en handels- och arbetsplats, därför krävs det en större volym parkeringar. Den här utvecklingen följer vi noga, säger Kajsa Reimers.

Trafikverket flaggar för att om ett genomförande av detaljplanen ska bli verklighet krävs stora åtgärder på Nödingevägen som ägs och sköts av staten. För att inte fastna i en lång och trög hantering föreslår Trafikverket att kommunen tar över vägen.

– Det är en fråga för politiken och den dyker upp ganska ofta. Det innebär förvisso en stor frihet att äga vägen, men det innebär också att kommunen får bära kostnaderna. Den här frågan ska vi lyfta snarast med politiken för att veta hur vi ska gå vidare, säger Anna-Karin Gmoser.

Läs också: Så föreslås nya Nödinge centrum bli 

Mer från samhälle

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Senaste nytt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…